La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

OXITERRI,S.L., es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

El present lloc web és titularitat d’OXITERRI,S.L., amb domicili al Camí del Terri, 34, 17834 PORQUERES i NIF B17226671.
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona, assentament 167, foli 17, Tom 36.

La direcció de la nostra web es: https://www.oxiterri.net.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

És important per a OXITERRI,S.L. garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal de l’usuari, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals del lloc web.

A la nostra web, OXITERRI,S.L. no recollirà cap tipus d’informació personal sobre l’usuari, llevat que aquest voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint algun formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals rebudes seran usades per respondre les consultes, enviar comunicacions a l’usuari perquè estigui informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb la pàgina web, sempre que ens autoritzi.

INFORMACIÓ TÈCNICA

La web és compatible amb tots els navegadors coneguts i incorpora el disseny web adaptatiu per tal de poder ser visualitzada des de qualsevol dispositiu ( telèfon, tauleta, ordinador, etc ).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web, pertanyen a OXITERRI,S.L..

Tots els continguts estan protegits pels drets d’autor, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa del seu titular.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquesta web. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant formularis, com mitjançant qualsevol altra via. OXITERRI,S.L., com a responsable de les dades, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i, en particular, amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril del 2016, i amb la seva normativa de desplegament.

Per aquest motiu, els comuniquem que les seves dades de caràcter personal, seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb les finalitats que vostè hagi autoritzat.

La base jurídica que permet el tractament de les dades personals dels usuaris és el consentiment.

Puntualment, per tal de fer els enviaments informatius sobre la nostra empresa, podem utilitzar plataformes d’enviament de correus electrònics. Aquestes plataformes, que garanteixen la confidencialitat durant el tractament, requereixen que s’incorporin prèviament les dades imprescindibles per dur a terme l’enviament i una vegada realitzats, les dades són eliminades. No està prevista ni la cessió ni la comunicació de les seves dades a altres empreses.

Els usuaris, les dades dels quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la legislació vigent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: OXITERRI,S.L., Camí del Terri,34, 17834 PORQUERES (Girona).

També podrà exercir els seus drets sol·licitant-ho per correu electrònic a l’adreça admin@oxiterri.net, acompanyat amb una còpia escanejada d’un document oficial que l’identifiqui, exposant el dret exercit.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari i OXITERRI,SL., acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.